SysKon 202

SysKon 202 jest przyrządem kontrolnym, mierzącym zawartość części palnych w popiołach lotnych.

Zastosowanie:
          Pomiar zawartości części palnych w popiołach lotnych dla elektrowni z kotłami węglowymi, włącznie z układami do współspalania biomasy.

Montaż:
          Kanał spalin, za wymiennikiem obrotowym, przed elektrofiltrem.

Opis działania:
          Sonda zamontowana w kanale spalin, wykorzystując podciśnienie tam panujące,  w sposób ciągły pobiera próbkę popiołu. Próbka o masie około 10g kierowana jest do pojemnika pomiarowego, gdzie zostaje prześwietlona promieniowaniem gamma, jednocześnie zostają zmierzone jej parametry dielektryczne. Z relacji pomiędzy pochłanianiem promieniowania gamma i właściwościami dielektrycznymi, wyliczona jest zawartość części palnych. Po pomiarze, próbka zostaje wydalona z powrotem do kanału spalin i rozpoczyna się nowy cykl.
          Analizator może być opcjonalnie wyposażony w automatyczną próbobiernię, służącą do magazynowania próbek. Próbki te mogą być udostępnione zakładowemu laboratorium chemicznemu.
          Zastosowana technologia minimalizuje wpływ składu chemicznego węgla na wynik pomiaru. Pozwala to na stosowanie jednej kalibracji, bez względu na pochodzenie spalanego węgla.
          Producent dąży do zapewnienia stałego zdalnego dostępu do analizatora w celu prowadzenia ciągłej diagnostyki.

Komunikacja i sygnalizacja:
          Wynik pomiaru (Pętla prądowa 4-20mA, modbus/TCP), sygnalizacja działania/stanu urządzenia (wyjścia przekaźnikowe).